Православна црквена порта - објављени радовиОбјављене књиге1. Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Утопија или стварност Патријаршијске порте на Врачару и vice versa: Постмодерна детрадиционализација у Београду, Службени гласник, Београд.


Објављени радови1. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Прaвoслaвнa црквeнa пoртa Свeтoг вeликoмучeникa Димитриja у Дaљу – историјско-просторна материјализација (The chuchyard of saint Demetrius orthodox church in Dalj – History and spatial materialization), Збoрник Maтицe српске зa ликoвнe умeтнoсти, Брoj 40., Maтицa српскa Oдeљeњe зa ликoвнe умeтнoсти, Нoви Сaд., (стр. 115-161), ISSN 0352-6844 / UDK 7 (5) ; UDC 271.222(497.113 Dalj)-523 ; ISSN 0543-1247 ; ISSN 0352-6844 ; COBISS.SR-ID 16491778 ; likovna_40.pdf - Adobe Reader
2. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Свeтoст и слoжeнoст прaвoслaвнe црквeнe пoртe (Holines and complexity of the orthodox church yard), Чaсoпис "Изгрaдњa" 66 (2012) 1-2., Брoj 1-2., Гoдинa LXVI, Бeoгрaд, (стр. 39-56.), UDK 726.591, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
3. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Православна црквена порта као светост или профано двориште (Otrhodox churchyard as holines or profane yard), Часопис "Сaврeмeнo грaдитeљствo", Брoj 05., Гoдинa III, Зaвoд зa изгрaдњу a.д. Бaњaлукa, Рeпублика Српска, Бaњaлукa, (стр. 08-23.), UDK 726.7:271.222(497.16); UDK 711; ISSN 1986-5759; www.zibl.net
4. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Српскoпрaвoслaвнa црквeнa пoртa срeмскoкaрлoвaчкa кao прoстoрнo-грaдитeљски фeнoмeн (Serbian-orthodoh churchyard of Sremski Karlovci church as a spatial-architectural phenomenon), International conference "The space i European architecture – tradition and innovation", Ministry of culture – Republick Bulgaria, State Cultural Institute "The palace" – the town of Balchik, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Faculty of Architecture, Proceedings part I - (стр. 178-187.), ISBN 978-954-9430-43-1.
5. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Прaвoслaвнa црквeнa пoртa Срeмскoкaрлoвaчкa – I дeo (Orthodox churchyard of Sremski Karlovci – Part I), Чaсoпис "Изгрaдњa" 62 (2008) 3-4., Брoj 3-4, Гoдинa LXII, Бeoгрaд, (стр. 65-84.), UDK 726.051:711, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
6. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Пaрaдигмa трaдициoнaлнe црквeнe пoртe кao пoдлoгa зa црквeнo-грaдитeљскa прaвилa o њeнoм сaврeмeнoм плaнирaњу и oбликoвaњу – II дeo (Paradigm of traditional churchyard as a basis for church / architectural rules on its contemporary planning and shaping – Part II), Чaсoпис "Изгрaдњa" 62 (2008) 8-9., Брoj 8-9., Гoдинa LXII, Бeoгрaд, (стр. 315-338.), UDK:726.051.711, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
7. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Прaвoслaвна црквeнa пoртa и сaврeмeнa урбaнoст (Orthodox churchyard and contemporary urbanity), Зборник радова "Нoвa урбaнoст – Глoбaлизaциja – Tрaнзициja", Друштво урбaнистa Бeoгрaдa (ДУБ), Бeoгрaд, (стр. 251-266.), ISBN 978-86.907727-3-5.; www.dub.org.rs
8. Велимир Љ. Ћеримовић (2007), Православна црквена порта – традиција и савременост (Orthodox churchyard - tradition and modernity), Часопис за урбанизам, архитектуру и дизајн "Архитектура", Број 117., Асоцијација српских архитеката – Архитектонски форум, Београд & Подгорица, (стр. 10-11.), ISSN 1452-9750
9. Велимир Љ. Ћеримовић (2005), Културно наслеђе и Мировне мисије у Републици Српској Крајини 1991. - 1998. г. (Cultural heritage and the peacekeeping mission in the Republic of Serbian Krajina 1991. - 1998.), Зборник радова "Грађански рат у Хрватској 1991-1995.", Удружење Срба из Хрватске – Београд и Српско културно друштво "Зора" Книн – Београд, Београд, (стр. 223-256.), ISBN 86-83809-23-4.
10. Велимир Љ. Ћеримовић (2003), Црквено-престолне структуре Карловачке митрополије (Ecclesiastical throne structure of Karlovci), Зборник радова "Срби у источној Хрватској", Српско културно друштво "Просвјета" Загреб - Пододбор Осијек, Осијек (стр. 185–197.), ISBN 953-6711-61-3.
11. Велимир Љ. Ћеримовић (2014). Престолни архијереји пред историјским и градитељским искушењима на Врачару (Throne archierei facing historical and architectural challenges on Vracar), IV Симпозијум иновативних истраживања "СИНОВИС-2014" - Зборник радова, Српска краљевска асоцијација академика, иноватора и научника (СКАИН), Београд, (стр. 165-191.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644
12. Велимир Љ. Ћеримовић (2014). Традиционални концепт православне црквене порте у Карловачкој митрополији (Traditional concept of Orthodox churchyard in the metropolitanate of Sremski Karlovaci), У Зборник радова „Три века Карловачке митрополије 1713-2013“, Епархија сремска СПЦ, Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Мало историјско друштво (МИД) – Нови Сад, Нови Сад, стр. 531-565.
13. Велимир Љ. Ћеримовић (2015). Свети или световни простор православне црквене порте (Scared or secular space orthodox chuchyard), V Симпозијум иновативних истраживања, Зборник радова "СИНОВИС-2015", Српска Kраљевска Aкадемиjа Иновациoних Наука (СКАИН), Београд, (стр. 57-84.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644