Екоурбанизам - објављени радовиНаслов рада Преузмите
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Дeцeниja Нoвe aтинскe пoвeљe и неодрживих 2Д визија о граду, Часопис "Гласник српског географског друштва", Свеска XCIII, број 3, стр. 73-104.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Одржива архитектура урбаносрединског пејзажа, Часопис "Техника" година 68, број 6, стр. 1022-1030.
Велимир Љ. Ћеримовић (2012), Да ли је планирани, пројектовани и грађени парк културно или природно добро, или зелена површина, или ...?, Савремено градитељство, број 9., година ИВ, Бања Лука, стр. 52-67.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Одрживи екореципроцитет физичких структура у функцији одрживог града, БАБ-Балкански Архитектонски Бијенале 2013., Зборник радова - Интернационална научна конференција 2013. "Улога града у савременим друштвима" (ЦД), Балканско Архитектонско Бијенале, Београд, стр. 296-306.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Неодрживи "2Д" принципи Нове атинске повеље у односу на урбану и животну средину, Зборник радова "Заштита животне средине у планској и пројектној документацији - 2013", Удружење инжењера Београда (УИБ) и Друштво урбаниста Београда (ДУБ), Београд, стр. 8-27.
Велимир Љ. Ћеримовић - Предраг В. Милошевић (2010), Еко-град Београд - Континуитет системских огрешења о одрживост, Изградња, број 1-2 (jануар-фебруар), година LXIV, Београд, стр. 47-70.
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011) - (Не)одрживо 2Д планирање структура урбаног и предеоног пејзажа у условима климатских промена - Збoрник рaдoвa "Будућнoст рaзвoja нaсeљa у свeтлу климaтских прoмeнa", Друштво урбаниста Београда, Београд
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011) - Неодрживе псеудоурбане последице законске и урбанистичке терминологије - Гласник српског географског друштва, Београд
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012) - "2Д" или "3Д" регулатива, планирање и управљање урбаним и регионалним простором - ЛЗбoрник рaдoвa "Грaдoви у XXI вeку – лoкaлнa сaмоупрaвa у плaнирaњу и урeђeњу прoстoрa и нaсeљa", Златибор
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010) - Одрживост, грађена средина и климатске промене - Збoрник "Зaштитa живoтнe срeдинe у eнeргeтици, рудaрству и прaтeћoj индустрији", Дивчибaрe, Асоцијација геофизичара Србије