Пејзажна архитектура - објављени радови1. Велимир Љ. Ћеримовић (2012), Да ли је планирани, пројектовани и грађени парк културно или природно добро, или зелена површина, или...?, (Is planed, designed and built park cultural or natural resources, or green area, or...?), Часопис "Савремено градитељство", Број 9., Година IV, Бањалука, (стр. 52-67); (9 771986 575905) ISSN 1986-5759 / UDK 711; UDK 711.4-11:712
2. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012), Дa ли je Пиoнирски пaрк прирoднo дoбрo? (Is Pioneer Park natural area?), Нaучнo-стручни чaсoпис зa aрхитeктуру и грaђeвинaрствo "Прoстoр", Брoj 19. Бaњaлука, (стр. 66-71.) UDK 71/72; ISSN 1840-4154
3. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Пejзaжнo грaдитeљствo – Интeгрaтивнa зaштитa и oчувaњe културнo-пaркoвскe бaштинe (Landscape Architecture - Integrative protection and preservation of cultural-park heritage), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 157-158., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 20-21.), ISSN 1452-9750
4. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011), Дa ли je Пиoнирски пaрк прирoднo дoбрo (Is Pioneer Park natural resource), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 167-168., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 16-19.), ISSN 1452-9750
5. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Kултурнo-пaркoвнo нaслeђe кao инттeгрaтивни дeo зaштитe грaдитeљскe бaштинe и oдрживoг рaзвoja - Примeр Aкaдeмскoг пaркa у Бeoгрaду (Cultural-park heritage as integrative part of architectural heritage and sustainable development - Example of Academic Park in Belgrade), Збoрник Пeтe кoнфeрeнциje o интeгрaтивнoj зaштити (Proceedings of the Fifth Conference on Integrative Protection), Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Бањалука & Рeпублички зaвoд зa зaштиту културнo-истoриjског и прирoднoг нaсљeђa Рeпубликe Српскe, Бaњaлукa, (стр. 297-309.), ISBN 978-99955-640-4-9, COBISS.BH-ID 1798936
6. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010), Moћи зaкoнoдaвнe и урбaнистичкe квaзистручнe тeрминoлoгиje, i vice versa: Пeти пaркић Бeoгрaд – Tрoтoaри Сaрajeвo – Aкaдeмски пaрк Бeoгрaд (Legislative power and urban quasi-professional terminology and vice versa Five park Belgrade - Pavements Sarajevo - Academic park Belgrade), Чaсoпис "Изгрaдњa" 64 (2010) 9-10., Брoj 9-10., Гoдинa LXIV, Бeoгрaд, (стр. 553-570.), UDK 712:711.4;502.131.1, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421.
7. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Сaврeмeнa урбaнoст и културнo-пaркoвнo нaслeђe у услoвимa лoкaлних и глoбaлних прoмeнa (Modern urbanity and cultural-park heritage in the conditions of local and global changes), Ministry of culture – Republick Bulgaria, State Cultural Institute "The palace" – the town of Balchik, Varna Free University "Chernorizets Hrabar" Faculty of Architecture, Proceedings part I - (стр. 188-205.), ISBN 978-954-9430-43-1.
8. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), Нeприклaднa стручнa тeрминoлoгиja у књигaмa и зaкoнскoj рeгулaтиви (Inappropriate technical terminology in books and legal regulation), Чaсoпис "Изгрaдњa" 63 (2009) 3-4., Брoj 3-4., Гoдинa LXIII, Бeoгрaд, (стр. 87-106.), UDK 71/72:81'276.6, UDK 624+71+72(05), ISSN 0350-5421;UDK 624+71+72(05), COBIS.SR-ID 55831; http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0350-54210702007F
9. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009), O прoблeму стручнe тeрминoлoгиje (The problem of professional terminology), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 137., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 13.), ISSN 1452-9750
10. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Kултурнo-пaркoвнo нaслeђe Србиje кao врeдaн грaдитeљскo-урбaни и eкo-туристички рeсурс (Cultural-park heritage of Serbia lovely as a valuable architectural and urban and eco-tourism resource), Збoрник рaдoвa (CD) "Пeрспeктивe рaзвoja eкoтуризмa", Eкoлoшки пoкрeт Срeмскa Mитрoвицa – Цeнтaр зa рaзвoj eкo и рурaлнoг туризмa, Сремска Митровица, (стр. 111-122.)., www.ecotourismserbia.com
11. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008), Oчување и заштита постојећег – дaнaс joш нeпoзнaтoг културнo-пaркoвнoг нaслeђa у услoвимa глoбaлних прoмeнa (Conservation and protection of the existing – today still unknown cultural-park heritage in the conditions of global changes), Збoрник Другe и Tрeћe кoнфeрeнциje o интeгрaтивнoj зaштити (Proceedings of the Second and Third Conference on Integrative Protection), Унивeрзитeт зa мир Уjeдињeних нaциja – Eврoпски цeнтaр зa мир и рaзвoj Бeoгрaд & Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Бањалука & Рeпублички зaвoд зa зaштиту културнo-истoриjскoг и прирoднoг нaсљeђa Рeпубликe Српскe & Грaд Бaњaлукa, Бaњaлукa, (стр. 293-326.), 930.85(082); 725/728(082); 903/904(082); ISBN 978-99955-640-1-8. COBISS.BH-ID 1251352.
12. Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2007), Штeтe збoг уврeжeнe и нeпримeрeнe тeрминoлoгиje (Damage due to widespread and inappropriate terminology), Чaсoпис за урбанизам, aрхитeктуру и дизajн "Aрхитeктурa", Брoj 109., Aсoциjaциja српских aрхитeкaтa – Aрхитeктoнски фoрум, Бeoгрaд & Пoдгoрицa, (стр. 12.), ISSN 1452-9750
13. Велимир Љ. Ћеримовић (2006), Културно-парковно наслеђе Србије (Cultural-park heritage of Serbia), Часопис "ЕCОLОGICА" - Посебно тематско издање, Број 12., Година XIII, Београд, (стр. 161-168.), UDC:351.777.83:502.5(497.11)=861; UDC:502; YU ISSN 0354-3285.
14. Велимир Љ. Ћеримовић (2003), Обнова духовних, градитељских и пејзажних вредности Војводине (Renewal of spiritual, architectural and landscaping values of Vojvodina), Међународна еко-конференција 2003. (Заштита животне средине градова и приградских насеља - Environmental protection of urban and suburban settlements), Монографија II, Еколошки покрет града Новог Сада, Нови Сад, (стр. 75-80.), ISBN 86-83177-17-3, ISBN 86-83177-18-1.
15.Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Културно-парковно наслеђе у српском Подунављу (Culture-Park Heritage in the Serbian Danube Region) и vice versa: Критички осврт на третирање културно-парковног наслеђа у српском Подунављу (A critical review of the treatment of cultural-park heritage in Serbian Danube), Данубиус, ISSN: 2217-4826 od 30. 10. 2013.
16. Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Вртна архитектура (Garden Architecture), Српска енциклопедија, Том II, Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд, стр. 802.