Објављени радовиНаслов рада Преузмите
Велимир Љ. Ћеримовић (2013) - Вртна архитектура (Garden Architecture) - Српска енциклопедија, Том II, Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике, Нови Сад - Београд, стр. 802.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Дeцeниja Нoвe aтинскe пoвeљe и неодрживих 2Д визија о граду, Часопис "Гласник српског географског друштва", Свеска XCIII, број 3, стр. 73-104.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Одржива архитектура урбаносрединског пејзажа, Часопис "Техника" година 68, број 6, стр. 1022-1030.
Велимир Љ. Ћеримовић (2012), Да ли је планирани, пројектовани и грађени парк културно или природно добро, или зелена површина, или ...?, Савремено градитељство, број 9., година ИВ, Бања Лука, стр. 52-67.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Одрживи екореципроцитет физичких структура у функцији одрживог града, БАБ-Балкански Архитектонски Бијенале 2013., Зборник радова - Интернационална научна конференција 2013. "Улога града у савременим друштвима" (ЦД), Балканско Архитектонско Бијенале, Београд, стр. 296-306.
Велимир Љ. Ћеримовић (2013), Неодрживи "2Д" принципи Нове атинске повеље у односу на урбану и животну средину, Зборник радова "Заштита животне средине у планској и пројектној документацији - 2013", Удружење инжењера Београда (УИБ) и Друштво урбаниста Београда (ДУБ), Београд, стр. 8-27.
Велимир Љ. Ћеримовић - Предраг В. Милошевић (2010), Еко-град Београд - Континуитет системских огрешења о одрживост, Изградња, број 1-2 (jануар-фебруар), година LXIV, Београд, стр. 47-70.
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011) - (Не)одрживо 2Д планирање структура урбаног и предеоног пејзажа у условима климатских промена - Збoрник рaдoвa "Будућнoст рaзвoja нaсeљa у свeтлу климaтских прoмeнa", Друштво урбаниста Београда
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010) - Културно-парковно наслеђе као интегративни део заштите градитељске баштине и одрживог развоја - Зборник пете конференције o интeгрaтивнoj зaштити, Бањалука
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011) - Неодрживе псеудоурбане последице законске и урбанистичке терминологије - Гласник српског географског друштва, Београд
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012) - Православна црквена порта Храма Светог великомученика Димитрија у Даљу - Зборник Матице српске за ликовне уметности, Нови Сад
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2011) - Православна црквена порта као светост или профано двориште -Часопис "Савремено градитељство", Бањалука
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2009) - Нeприклaднa стручнa тeрминoлoгиja у књигaмa и зaкoнскoj рeгулaтиви - Чaсoпис "Изгрaдњa", Београд
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2008) - Прaвoслaвнa црквeнa пoртa Срeмскoкaрлoвaчкa - I део - Чaсoпис "Изгрaдњa", 62 (2008) 3-4., Гoдинa LXII, Брoj 3-4, стр. 65-84., Бeoгрaд
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2012) - "2Д" или "3Д" регулатива, планирање и управљање урбаним и регионалним простором - Збoрник рaдoвa "Грaдoви у XXI вeку – лoкaлнa сaмоупрaвa у плaнирaњу и урeђeњу прoстoрa и нaсeљa", Златибор
Вeлимир Љ. Ћeримoвић (2010) - Одрживост, грађена средина и климатске промене - Збoрник "Зaштитa живoтнe срeдинe у eнeргeтици, рудaрству и прaтeћoj индустрији", Дивчибaрe, Асоцијација геофизичара Србије
Велимир Љ. Ћеримовић (2014). Традиционални концепт православне црквене порте у Карловачкој митрополији (Traditional concept of Orthodox churchyard in the metropolitanate of Sremski Karlovaci), У Зборник радова „Три века Карловачке митрополије 1713-2013“, Епархија сремска СПЦ, Одсек за историју Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Мало историјско друштво (МИД) – Нови Сад, Нови Сад, стр. 531-565.
Велимир Љ. Ћеримовић (2015). Свети или световни простор православне црквене порте (Scared or secular space orthodox chuchyard), V Симпозијум иновативних истраживања, Зборник радова "СИНОВИС-2015", Српска Kраљевска Aкадемиjа Иновациoних Наука (СКАИН), Београд, (стр. 57-84.) 001.895(082) ISBN 978-86-88965-05-7 COBISS.SR-ID 198469644